Vilkår og betingelser for brug af Giv Et Smil-kortet

Vilkår og betingelser for bestilling af gavekort, klik her »

Regler for brugen af Giv Et Smil kort

Gældende fra 26/05 2008

Betaling med Giv et Smil kort hos medlemsvirksomheder

Sådan betaler du med dit Giv Et Smil kort i en medlemsforretning: I Dankort-terminaler bruges kortet på samme måde, som du ville benytte et Dankort eller et hvilket som helst kreditkort. Giv Et Smil-kortet køres gennem terminalen, korrekt pinkode indtastes og transaktionen godkendes, såfremt beløbet er indenfor saldoen på din gavekonto og Giv Et Smil-kort. I forretninger med print-terminal printes en nota, som godkendes med underskrift, og transaktionen godkendes, såfremt beløbet er indenfor saldoen på din gavekonto og Giv Et Smil-kort. Skulle Dankort-systemet være utilgængeligt, når du skal betale, har du ikke krav på direkte eller indirekte erstatning. Du kan aftale betalingsforløbet med butikken, vente til systemet er tilgængeligt igen eller betale på anden måde og benytte dit Giv Et Smil-kort en anden gang.

Sikkerhed i dit login.

Din adgangskode til givetsmil.dk er identisk med din pinkode til dit Giv Et Smil-kort. Det er ikke muligt for andre at tiltvinge sig adgang til din adgangskode fra systemet eller at logge ind som dig uden din adgangskode. Du bør ikke røbe din adgangskode til andre, og du bør huske at logge ud af systemet, hvis du bruger givetsmil.dk fra en computer, hvor andre har adgang. Giv Et Smil vil aldrig kontakte dig angående din adgangskode, og du bør derfor heller ikke give dine oplysninger til nogen, der efter sigende er fra Giv Et Smil.

Kreditmaksimum

Der er ikke kreditfaciliteter på dit gavekort, du kan alene forbruge det beløb du har modtaget som gave.

Mistet kort

Hvis du mister dit Giv Et Smil-kort, skal du straks meddele det på telefon 33 26 78 39 telefonen er åben 24timer. (Du skal oplyse navn, adresse, e-mail som du har opgivet til Giv Et Smil. Herefter er dit kort spærret.) Det samme gælder, hvis kortindehaver får mistanke om, at andre har fået kendskab til den til kortet knyttede personlige kode. Har du mistet eller glemt din pinkode til dit Giv Et Smil-kort, kan du genbestille den, når du er logget ind på din gavekonto på www.givetsmil.dk. Er kortet bortkommet, udstedes nyt mod gebyr på DKK 49,00.

Vilkår for Giv Et Smil-kort

Giv Et Smil-kortet kan alene benyttes af de virksomheder, der er medlem af Givetsmil på forbrugstidspunktet. Forretninger tilmeldes løbende, ligesom forretninger kan frameldes. Hvis der ikke er tilstrækkeligt beløb på gavekortet til dækning af hele købet, afvises hele transaktionen. Kortholder kan i stedet vælge at lade forretningen trække et beløb, der er dækning for og afregne det resterende beløb i DKK som normalt. Du kan logge på din gavekonto på www.givetsmil.dk og til enhver tid se din saldo og eventuelle bevægelser. Du kan også sende en SMS eller bruge din mobiltelefon med WAP/internet. Læs mere om mobilfunktioner her. Såfremt kortholder ønsker at benytte sit Giv Et Smil-kort i en forretning, der ikke længere er medlem af programmet, vil dette ikke være muligt. Dette berettiger ikke kortholder til direkte eller indirekte erstatning. Kortholderen må i stedet benytte sit Giv Et Smil-kort i en af de øvrige tilsluttede virksomheder. Ændring af vilkårene for anvendelse af kortet m.v. Giv Et Smil kan ændre vilkårene for kortet med 30 dages skriftligt varsel. Såfremt kortindehaver bruger kortet efter ændringen er trådt i kraft, anses ændringen for accepteret, medmindre der er tale om særligt byrdefulde ændringer.

Betingelser for Giv Et smil-kort

Ansvar for tab som følge af misbrug

Kortholder (brugeren) kan alene blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af Giv Et Smil-kortet, såfremt det godtgøres, at kortholder har opbevaret kort og pinkode sammen eller på anden uforsvarlig måde. Sikring mod misbrug: Giv Et Smil-kortet skal opbevares forsvarligt - fx i tegnebog eller i taske - aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med den personlige kode. Kortholder skal jævnligt sikre, at kortet ikke er bortkommet.

Regler på området

"Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk. 2-6. Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført." Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til 1.200 KR. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til 8.000 KR. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Brugeren hæfter med op til 8.000 KR. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godtgør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har over ladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 KR. Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsgrænse for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest overfor brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalings modtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk. 2-5."2.3.

Omkostninger ved erhvervelse og brug af kortet.

Der er ingen omkostninger forbundet med dit brug af Giv Et Smil-kortet. Tabt kort: Nyt kort til gavekontoen kan udstedes mod gebyr DKK 49,00 Tabt kode: Kan generhverves gratis Tabt login: Kan generhverves gratis

Opgørelse af gavekonto med Giv Et Smil kort.

Giv Et Smil udfærdiger løbende et kontoudtog over de bevægelser, der har været på gavekontoen. Kontoudtoget er tilgængeligt 24 timer i døgnet på www.givetsmil.dk (kræver log ind).

Ophør af Giv Et Smil kortaftalen.

Kortindehaveren kan opsige sin gavekonto og sit Giv Et Smil-kort uden varsel. Såfremt der er en saldo forbliver denne på kortet. Når saldoen er nul, lukkes gavekontoen og kortholders data slettes. Kortet bør altid tilbageleveres overklippet. En sådan opsigelse skal fremsendes med rekommanderet post.

Brug, opbevaring og videregivelse af virksomhedens og eller personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v.

Returnering af varer

Forretningerne har meget forskellige regler for returnering og ombytning af varer. Spørg derfor inden du handler, så er du på den sikre side. Du er naturligvis beskytte af købeloven.